ZŠ a MŠ Malý Újezd


Charakteristika školní družiny

Školní družina pracuje při Základní škole a mateřské škole Malý Újezd, okres Mělník, příspěvkové organizaci. ŠD navštěvují pouze žáci této školy.

Vzdělávání ve školní družině probíhá ve dvou odděleních.

Kapacita školní družiny je 50 žáků, s kterými pracují dvě vychovatelky.

ŠD má vlastní učebnu, pro svou činnost využívá též III. třídu, tělocvičnu (vše ve staré budově), školní hřiště a školní zahradu.

Hlavním posláním ŠD je vytvořit pro děti bezpečné prostředí, které jim nabízí aktivní prožití volného času.

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno vždy od 1. 9. do 30. 6. příslušného školního roku, tj. na 10 měsíců.

Motto:
„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí, co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

Jan Amos Komenský

Organizace školní družiny pro školní rok 2020/2021

Provoz školní družiny bude zahájen 2. září od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h.
Děti 1. září obdrží ve škole Přihlášku do školní družiny a Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám. Na Přihlášce je třeba vyplnit všechny údaje včetně hodiny odchodu dítěte ze ŠD a způsobu, jakým bude dítě ze ŠD odcházet, zda samo, nebo v doprovodu.

V případě, že bude dítě odcházet v doprovodu jiných osob než rodičů, je třeba vyplnit Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám (zde uvést všechny osoby, které budou dítě během školního roku vyzvedávat). Přihlášku i Zmocnění dítě odevzdá 2. září zpět ve škole. Podpisem Přihlášky potvrzujete seznámení s Vnitřním řádem ŠD a Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání (k dispozici na webových stránkách školy nebo na chodbě ve škole).

V případě uvolňování žáků ze ŠD jinak, než je na Přihlášce nebo Zmocnění, sdělí tuto skutečnost rodiče vychovatelkám písemně na formuláři pro uvolnění žáka. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo ve školní družině u vychovatelek. Žák nemůže být uvolněn jenom na základě telefonické či jiné ústní dohody.

Úplata za ŠD činí za 1. pololetí 400,- Kč. Úplata je splatná do konce měsíce září a hradí se hotově u vychovatelek školní družiny.Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí. Učit se být – rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty